Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Orzecznictwo sądowe - Archiwum

Orzecznictwo sądowe - Archiwum

Pokazuj tematy z roku:            Wyświetlanie wyników:   

Pokazuj tematy z działu:   

Tytuł artykułu / dział Wydanie gazety
23% VAT przy dostawie apartamentów turystycznych Nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017, str. 16
Aport przedsiębiorstwa a ulga z tytułu zakupu kasy Nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017, str. 16
Atrakcje na szkoleniach i konferencjach a koszty firmowe Nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017, str. 16
Błędna podstawa prawna we wniosku o interpretację podatkową Nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017, str. 16
Brak winy w dochowaniu terminu do dokonania czynności procesowej Nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017, str. 16
Cesję pożyczki można ograniczyć w umowie Nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017, str. 16
Dane w KRS a dochodzenie długów spółki od członka zarządu Nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017, str. 16
Dochodzenie odszkodowania za zmianę planu miejscowego Nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017, str. 16
Dochód rodziny do celów 500+ bez dochodu osoby, która nie była jej członkiem Nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017, str. 16
Dokumentowanie prawa do kosztów autorskich Nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017, str. 16
Dopuszczalność sprzedaży alkoholu przez internet Nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017, str. 16
Dorozumiana zgoda inwestora na podwykonawcę robót budowlanych Nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017, str. 16
Etat za granicą zwalnia w Polsce ze składek z działalności Nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017, str. 16
Gdy płatnik przekaże nieprawdziwe dane w sprawie świadczeń z ZUS Nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017, str. 16
Gminy nie mogą pobierać opłat za parkowanie w soboty Nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017, str. 16
Interpretacja podatkowa przed przekształceniem spółki Nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017, str. 16
Kiedy nieruchomość związana jest z działalnością gospodarczą? Nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017, str. 16
Kiedy pobrane świadczenie nie pomniejszy emerytury powszechnej? Nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017, str. 16
Kiedy roboty budowlane opodatkowane są 8% VAT? Nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017, str. 16
Kiedy zarządca może reprezentować wspólnotę mieszkaniową? Nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017, str. 16
Komandytariusz nie odpowiada za zaległości składkowe spółki Nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017, str. 16
Korekta VAT od nakładów w obcym środku trwałym Nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017, str. 16
Korygowanie obrotu zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej Nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017, str. 16
Koszty obsługi kart przedpłaconych w przychodach pracownika Nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017, str. 16
Koszty odpłatnego zbycia mieszkania a zachowek Nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017, str. 16
Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym a koszty Nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017, str. 16
Limit czasu trwania kontroli to dni spędzone u podatnika Nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017, str. 16
Możliwość zatrudnienia wspólnika w spółce z o.o. Nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017, str. 16
Możliwość zmniejszenia podstawy wymiaru składek ZUS Nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017, str. 16
Na urlopie wypoczynkowym bez służbowych e-maili Nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017, str. 16
Nabycie wierzytelności bankowej a moment jej przedawnienia Nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017, str. 16
Nałożenie opłaty adiacenckiej Nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017, str. 16
Naruszenie interesu właściciela lokalu we wspólnocie mieszkaniowej Nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017, str. 16
Naruszenie korzystania z rzeczy wspólnej Nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017, str. 16
Nawet strata z działalności nie zwalnia z ubezpieczeń w ZUS Nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017, str. 16
Nazwa produktu nie może wprowadzać w błąd Nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017, str. 16
Nazwa usługi medycznej na paragonie fiskalnym Nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017, str. 16
Nie wszystkie czynności banku są zwolnione z VAT Nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017, str. 16
Nie wszystkie usługi świadczone przez psychologa są zwolnione z VAT Nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017, str. 16
Nieruchomość jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) Nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017, str. 16
Niezdolność do pracy powstała w czasie przerwy w nauce a renta rodzinna Nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017, str. 16
NIP nabywcy na paragonie - na jego żądanie Nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017, str. 16
O obowiązkach służbowych trzeba uprzedzić Nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017, str. 16
Obietnica podwyżki musi być skonkretyzowana Nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017, str. 16
Oboje małżonkowie muszą wiedzieć o egzekucji wspólnego podatku Nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017, str. 16
Odliczenie VAT z faktury wystawionej na małżonków Nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017, str. 16
Odmowa dopuszczenia do pracy nie jest natychmiastowym zwolnieniem Nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017, str. 16
Odpowiedzialność wspólników rozwiązanej spółki cywilnej za zaległe podatki Nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017, str. 16
Odszkodowanie od dewelopera zwolnione z PIT Nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017, str. 16
Odwołanie od oceny okresowej dopiero przy wypowiedzeniu Nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017, str. 16
Okoliczności stanowiące o umorzeniu składek przez ZUS Nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017, str. 16
Okres zawieszenia działalności gospodarczej bez składek ZUS Nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017, str. 16
Określenie źródła dla przychodów z najmu Nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017, str. 16
Opłata targowa za czynności podjęte przed sprzedażą towarów Nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017, str. 16
Opłaty za nieefektywne działania organu egzekucyjnego Nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017, str. 16
Opodatkowanie gruntu rolnego podatkiem od nieruchomości Nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017, str. 16
Opodatkowanie odsetek od zasiłku chorobowego Nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017, str. 16
Opodatkowanie świadczeń dla delegowanego pracownika Nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017, str. 16
Opodatkowanie VAT dostaw łańcuchowych Nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017, str. 16
Organ musi udowodnić, że podatnik nie dochował należytej staranności Nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017, str. 16
Osoba uprawniona do emerytury nie otrzyma renty w drodze wyjątku Nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017, str. 16
PIT od świadczenia za dobrowolne rozwiązanie umowy o pracę Nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017, str. 16
Podatek od nieruchomości po rozpoczęciu użytkowania budynku Nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017, str. 16
Podatek od nieruchomości współwłaściciela ze statusem ZPChR Nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017, str. 16
Podatnik nie odliczy VAT z faktury wykonawcy zastępczego Nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017, str. 16
Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty targowej Nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017, str. 16
Podwyższenie przez ZUS stopy procentowej składki wypadkowej Nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017, str. 16
Pojęcie gospodarstwa domowego dla celów dodatku mieszkaniowego Nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017, str. 16
Pomoc z ZFŚS bez uwzględnienia kryterium socjalnego ze składkami ZUS Nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017, str. 16
Potwierdzenie nieściągalności wierzytelności a koszty podatkowe Nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017, str. 16
Powstanie obowiązku podatkowego w PCC Nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017, str. 16
Powtarzalne czynności mają charakter zlecenia Nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017, str. 16
Praca na kolei a prawo do świadczenia przedemerytalnego Nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017, str. 16
Pracowniczy przychód z użytkowania służbowego auta Nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017, str. 16
Pracowniczy przychód z wyżywienia w podróży służbowej Nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017, str. 16
Pracowniczy ryczałt samochodowy a koszty paliwa Nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017, str. 16
Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego Nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017, str. 16
Prawo do odliczenia VAT przy nabyciu usług gastronomicznych Nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017, str. 16
Prawo do ulgi mieszkaniowej przy sfinansowaniu wydatków z kredytu Nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017, str. 16
Premia uznaniowa wypłacana regularnie to nie nagroda Nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017, str. 16
Profesjonalny pełnomocnik podatnika bez adresu elektronicznego Nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017, str. 16
Przedawnienie jako powód zapłaty spornego podatku Nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017, str. 16
Przedawnionej wierzytelności nie rozlicza się w kosztach firmowych Nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017, str. 16
Przesłanki (nie)umorzenia długu podatkowego Nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017, str. 16
Przesłanki wyłączenia sędziego Nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017, str. 16
Przywrócenie terminu płatności składek po korekcie deklaracji rozliczeniowej Nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017, str. 16
Renta, gdy niezdolność do pracy powstanie poza okresami ochronnymi Nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017, str. 16
Roszczenia do dewelopera w związku z błędem w projekcie Nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017, str. 16
Rozwiązanie spółki nie ma służyć bezpośrednio ochronie wspólnika Nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017, str. 16
Skarga na przewlekle prowadzoną kontrolę podatkową Nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017, str. 16
Skutki zaniedbania obowiązku wnioskowania o upadłość spółki Nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017, str. 16
Spór sądowy z ZUS a przekształcenie indywidualnego przedsiębiorcy Nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017, str. 16
Spóźniona zapłata rolnikowi a prawo do odliczenia VAT Nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017, str. 16
Stan psychiczny strony umowy a ważność aktu notarialnego Nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017, str. 16
Strata powstała w wyniku wyłudzenia a koszty podatkowe Nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017, str. 16
Szczególna ochrona zatrudnienia nie może być nadużywana Nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017, str. 16
Świadczenie wychowawcze, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną Nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017, str. 16
Termin na zażalenie w sprawie zabezpieczenia alimentów Nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017, str. 16
Ubezpieczenia w ZUS dla wykładowcy na szkoleniach Nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017, str. 16
Ubezpieczenie na czas podróży służbowej a przychód pracownika Nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017, str. 16
Umowa darowizny dotycząca rzeczy przyszłej Nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017, str. 16
Ustalanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017, str. 16
Ustalenie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego bez decyzji NFZ Nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017, str. 16
VAT na wykonanie trwałej zabudowy meblowej Nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017, str. 16
VAT od dostawy działek w zamian za odszkodowanie Nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017, str. 16
VAT od sprzedaży działek nabytych w celu lokaty kapitału Nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017, str. 16
VAT przy aporcie znaku towarowego Nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017, str. 16
Wartość początkowa budynku według wyceny biegłego Nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017, str. 16
Warunki dochodzenia długów spółki jawnej od wspólników Nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017, str. 16
Warunki przedłużenia terminu zwrotu różnicy VAT Nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017, str. 16
Weryfikacja danych w ZUS Z-3 to obowiązek organu rentowego Nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017, str. 16
Wielokrotne naruszenie obowiązków a termin na dyscyplinarkę Nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017, str. 16
Własne cele mieszkaniowe w kontekście zwolnienia podatkowego Nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017, str. 16
Wniosek o przywrócenie terminu przed organem administracji Nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017, str. 16
Wspólnik może kwestionować wysokość wynagrodzenia członka zarządu Nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017, str. 16
Wyjątkowość odwołania darowizny Nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017, str. 16
Wypłata odstępnego w firmowych kosztach Nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017, str. 16
Wypowiedzeniem zmieniającym nie można omijać ochrony Nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017, str. 16
Zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy samochodem Nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017, str. 16
Zakazane programy lojalnościowe aptek Nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017, str. 16
Zapłata zasądzonych odsetek a koszty podatkowe Nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017, str. 16
Zarządca nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości Nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017, str. 16
Zasady zwrotu VAT podatnikom unijnym Nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017, str. 16
Zasięg ochrony bhp w zależności od charakteru pracy Nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017, str. 16
Zawyżona kwota podstawy wymiaru składek a korekta Nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017, str. 16
Zmiana przeznaczenia nieruchomości a okres korekty VAT Nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017, str. 16
ZUS przy zatrudnieniu kobiety w ciąży Nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017, str. 16
Zwrot kosztów wyegzekwowania nienależnego podatku Nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017, str. 16


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60