Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Orzecznictwo sądowe - Archiwum

Orzecznictwo sądowe - Archiwum

Pokazuj tematy z roku:            Wyświetlanie wyników:   

Pokazuj tematy z działu:   

Tytuł artykułu / dział Wydanie gazety
Adres doręczenia decyzji w okresie zawieszenia działalności Nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019, str. 16
Badania laboratoryjne w innym państwie UE są zwolnione z VAT Nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019, str. 16
Brak odbioru śmieci a obowiązek wnoszenia opłaty Nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019, str. 16
Brak odpowiedzi ubezpieczyciela na reklamację nie wyłącza jego obrony Nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019, str. 16
Brak ogłoszenia w MSiG uniemożliwi wykreślenie spółki z KRS Nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019, str. 16
Czynności wykonywane przez szkołę na rzecz OKE poza VAT Nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019, str. 16
Decyzja o warunkach zabudowy a nieruchomość sąsiednia Nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019, str. 16
Dodatkowe zobowiązanie w VAT wyklucza wyższe odsetki podatkowe Nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019, str. 16
Doręczenie decyzji domownikowi lub sąsiadowi Nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019, str. 16
Doręczenie interpretacji podatkowej pocztą zamiast przez ePUAP Nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019, str. 16
Doręczenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT Nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019, str. 16
Doręczenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT Nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019, str. 16
Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych wrażliwych Nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, str. 16
Działania windykacyjne nie mogą prowadzić do nękania dłużnika Nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, str. 16
Gmina ma prawo do korekty VAT naliczonego Nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019, str. 16
Hasło "Apteka. Ceny hurtowe" to zakazana reklama Nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, str. 16
Hipoteka zabezpiecza także odsetki za opóźnienie Nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019, str. 16
Interpretacja prawa do zastosowania 8% stawki VAT Nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019, str. 16
Jedyny wspólnik spółki z o.o. nie może być jej pracownikiem Nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, str. 16
Kara za publikację danych osobowych w internecie Nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, str. 16
Kara za uszkodzenie auta nie podlega VAT Nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019, str. 16
Kiedy dotacja zwiększa obrót podlegający VAT? Nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019, str. 16
Kiedy nielegalny obrót lekami podlega VAT? Nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019, str. 16
Korzystanie z bezpłatnych usług pracodawcy a przychód pracownika Nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019, str. 16
Metody ustalania prewspółczynnika przez gminę Nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, str. 16
Można odwołać darowiznę partnerowi biznesowemu Nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019, str. 16
Nie każda renta rodzinna wyklucza prawo do świadczenia pielęgnacyjnego Nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019, str. 16
Nieznaczne przekroczenie dochodu nie pozbawia 500+ Nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019, str. 16
O zwolnieniu podatkowym nie decyduje częstotliwość podróży Nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, str. 16
Obiady dla uczniów i nauczycieli nie podlegają VAT Nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, str. 16
Objęcie przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, str. 16
Obowiązki płatnika w związku z akcją promocyjną Nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, str. 16
Obowiązkowe ubezpieczenia w ZUS dla wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. Nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019, str. 16
Odmowa zwrotu prawa jazdy Nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019, str. 16
Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki Nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019, str. 16
Odprawa emerytalna i z ustawy o zwolnieniach grupowych Nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019, str. 16
Odsetki od odszkodowania bez zwolnienia z PIT Nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019, str. 16
Odsetki z ZUS przy wypłacie zaniżonego świadczenia Nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, str. 16
Odsprzedaż mediów przez wspólnotę a limit zwolnienia z VAT Nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019, str. 16
Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu jako koszt Nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019, str. 16
Odszkodowanie za zawinione działanie nie jest kosztem Nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019, str. 16
Odwrotne obciążenie nie ma zastosowania przy dostawie prądu Nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019, str. 16
Ograniczenia modyfikacji zasad podziału majątku likwidowanej spółki Nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019, str. 16
Opodatkowanie noclegu dla oddelegowanego pracownika Nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, str. 16
Opodatkowanie odsetek od należności zwolnionej od pdof Nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, str. 16
Opodatkowanie VAT transakcji dokonywanych ze składu celnego Nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019, str. 16
Osoba (nie)uprawniona do odbioru firmowej korespondencji Nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019, str. 16
Pierwszeństwo w rekrutacji dla dzieci zaszczepionych Nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019, str. 16
Podatek od nieruchomości za budynek domu pomocy społecznej Nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, str. 16
Podatkowe skutki zapłaty zaległych składek ZUS za pracownika Nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019, str. 16
Podatnik uczestniczący w karuzeli podatkowej nie odliczy VAT Nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019, str. 16
Pojęcie pracy w czasie niezdolności dla celów oceny prawa do zasiłku chorobowego Nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019, str. 16
Pomoc prawna pomiędzy komendami policji jest poza VAT Nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019, str. 16
Posiadanie władzy rodzicielskiej a ulga na dziecko Nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, str. 16
Pozorna umowa o pracę bez obowiązku ubezpieczeń w ZUS Nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019, str. 16
Praca na zwolnieniu lekarskim grozi dyscyplinarką Nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, str. 16
Prewencja nie może być powodem przedłużenia terminu zwrotu VAT Nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, str. 16
Problem niedoubezpieczenia w umowie z przedsiębiorcą Nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019, str. 16
Protokół postępowania przetargowego a dostęp do informacji publicznej Nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, str. 16
Przedawnione wierzytelności a koszty podatkowe Nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019, str. 16
Przedawnione zobowiązanie kredytowe jako przychód Nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, str. 16
Przekazanie podatnikowi PIT-11 drogą elektroniczną Nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, str. 16
Przekazywanie pieniędzy z firmowego konta na prywatne a PCC Nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019, str. 16
Przepisy klauzulowe mogły wejść w życie w trakcie roku Nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019, str. 16
Przerwa w pobieraniu zasiłku a podstawa chorobowego przedsiębiorcy Nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, str. 16
Przesłanki ustanowienia zabezpieczenia spłaty podatku Nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, str. 16
Przy zmianie długości wypowiedzenia ważna wola stron Nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, str. 16
Przychód pracownika z tytułu nienależnych diet należy oskładkować Nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019, str. 16
Przyczyny wypowiedzenia aktualne mimo choroby Nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019, str. 16
Przymusowa rozdzielność majątkowa nie może być nadużywana Nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019, str. 16
Rabat dla klientów bez przychodu podatkowego Nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019, str. 16
Realizacja reklamacji po 1,5 roku od zakupu Nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019, str. 16
Rejestry czynności przetwarzania nie stanowią informacji publicznej Nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, str. 16
Rezygnacja z wcześniejszej emerytury blokuje uzyskanie rekompensaty Nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019, str. 16
Rozpoczęcie biegu terminu na dokonanie dyscyplinarki Nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, str. 16
Rozwód nie chroni przed spłatą długów podatkowych byłego małżonka Nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019, str. 16
Ryczałt za prywatne używanie służbowego auta zawiera koszty paliwa Nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019, str. 16
Skierowanie decyzji do pełnomocnika a prawa i obowiązki strony Nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, str. 16
Składki ZUS od dodatku dewizowego dla pracowników Nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019, str. 16
Składki ZUS od wypłaconych pracownikom nagród za staż pracy Nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019, str. 16
Składki ZUS opłacone przez pracodawcę za pracownika podlegają zwrotowi Nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019, str. 16
Sprzedaż działek a źródło przychodu w PIT Nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019, str. 16
Strata ze zbycia przedawnionej wierzytelności Nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, str. 16
Straty z wyłudzonych pożyczek a koszty podatkowe Nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019, str. 16
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje mimo ustalonego prawa do emerytury Nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019, str. 16
Tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu nie jest daną osobową Nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019, str. 16
Ubezpieczenia w ZUS dla męża pomagającego żonie w prowadzeniu firmy Nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019, str. 16
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za niejasne zapisy umowy Nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019, str. 16
Uchylenie ochrony przedemerytalnej tylko wyjątkowo Nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019, str. 16
Uchylenie się od umowy kupna działki z gazociągiem Nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019, str. 16
Usługi konserwacji zabytków a zwolnienie z VAT Nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, str. 16
Ustalenie opłaty adiacenckiej w związku z budową infrastruktury Nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019, str. 16
Uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej Nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019, str. 16
VAT przy nabyciu przez wynajmującego usług budowlanych Nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, str. 16
Waluta, w jakiej należy podawać stawki taryfy lotniczej Nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, str. 16
Warunki do zastosowania procedury VAT marża Nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019, str. 16
Wezwanie do zapłaty musi poprzedzać wypowiedzenie umowy kredytu Nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019, str. 16
Wierzyciel może doprowadzić dłużnika do upadłości Nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019, str. 16
Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia nie zawsze wiążący Nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, str. 16
Wpis w KRS nie przesądza o odpowiedzialności członka zarządu Nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019, str. 16
Wpłata składek ZUS przez przedsiębiorcę z jednodniowym opóźnieniem Nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019, str. 16
Wspólnik spółki z o.o. w określonych warunkach może być jej pracownikiem Nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019, str. 16
Wspólnik z 95% udziałów nie może być pracownikiem swojej spółki Nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, str. 16
Wykluczenie członka wspólnoty mieszkaniowej Nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019, str. 16
Wykończenie lokalu na rzecz najemcy bez odwrotnego obciążenia Nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019, str. 16
Wynagrodzenia członków władz spółek jako informacja publiczna Nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019, str. 16
Wypowiedzenie lokatorowi umowy najmu Nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, str. 16
Z natychmiastowym rozwiązaniem umowy nie można zwlekać Nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, str. 16
Za dwa niesłuszne zwolnienia z pracy dwa odszkodowania Nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019, str. 16
Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika a przychód podatkowy Nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, str. 16
Zarzut dyskryminacji trzeba skonkretyzować Nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, str. 16
Zasady odliczania VAT przy organizowaniu akcji promocyjnej Nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019, str. 16
Zasiłek chorobowy dla uprawionego do emerytury policyjnej Nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019, str. 16
Zasiłek chorobowy po ustaniu etatu dla zleceniobiorcy Nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, str. 16
Zasiłek opiekuńczy a zapewnienie opieki przez innego członka rodziny Nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019, str. 16
Zaświadczenie dotyczące podatków zabezpieczonych hipoteką Nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019, str. 16
Zawarcie umowy o pracę w okresie ciąży a ZUS Nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019, str. 16
Zbieranie głosów przez osoby nieuprawnione Nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, str. 16
Zbycie pojazdu nie wpływa na odszkodowanie z OC Nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019, str. 16
Zmiana pracodawcy bez wpływu na termin dyscyplinarki Nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, str. 16
Zmiana sposobu użytkowania obiektu Nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019, str. 16
Zwolnienie z VAT usług świadczonych na rzecz funduszy Nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019, str. 16
Źródło przychodu ze sprzedaży nieruchomości Nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019, str. 16


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.