Uwaga: Do 2 marca 2020 r. przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania do US oraz podatnikowi IFT-1R za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A za 2019 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 1 (1667) z dn. 2.01.2020  »  Rozliczanie VAT przez małego podatnika w 2020 r.

A A A
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020, strona 6
dział: VAT i akcyza
Autor: Aleksandra Węgielska

Rozliczanie VAT przez małego podatnika w 2020 r.

Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń podatku VAT. W sytuacji gdy nie wybiorą tej metody rozliczania, mogą rozliczać VAT za okresy kwartalne. Mogą także rozliczać VAT na zasadach ogólnych.

Kasowa metoda

Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczania VAT, o której mowa w art. 21 ustawy o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). Jak wynika z tego przepisu, obowiązek podatkowy u podatników stosujących tę metodę powstaje:

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT, bądź też

2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.

Otrzymanie częściowej zapłaty za towar czy usługę powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Mały podatnik, który chce rozliczać kasowo VAT, musi pamiętać o obowiązku zawiadomienia o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie to powinien złożyć w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który ma zamiar stosować metodę kasową. Zgłoszenia tego dokonuje się na druku VAT-R.

Mali podatnicy rozliczający podatek VAT metodą kasową także w specyficzny sposób dokonują odliczenia VAT naliczonego. Jak wynika z art. 86 ust. 10e ustawy o VAT, podatnicy ci mają zasadniczo prawo do odliczenia VAT nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za zakupy (lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych).

Ponadto mały podatnik, rozliczający się metodą kasową, jest obowiązany do zamieszczenia na fakturach oznaczenia "metoda kasowa".

Utrata prawa do kasowej metody rozliczeń

Mały podatnik traci prawo do rozliczania VAT metodą kasową począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie limitu obrotów uprawniających do posiadania statusu małego podatnika.

Na podstawie art. 99 ust. 5 ustawy o VAT, mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła omawiany limit, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

 • w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w 1. lub 2. miesiącu kwartału, a w przypadku, gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w 2. miesiącu kwartału, deklaracja za 1. miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 2. miesiącu kwartału,
   
 • następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeśli przekroczenie kwoty nastąpiło w 3. miesiącu kwartału.

Mały podatnik, który wybrał kasową metodę rozliczeń, może również z niej zrezygnować, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w czasie których rozliczał się tą metodą. Warunkiem rezygnacji ze stosowania tej metody jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału, w którym była ona stosowana.

Deklaracje kwartalne

Jak wskazano w art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT składają kwartalne deklaracje VAT-7K w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym samym terminie podatnicy muszą również zapłacić podatek (jeżeli w deklaracji wykazano nadwyżkę VAT).

Za okresy kwartalne mogą także składać deklaracje VAT-7K mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie to musi być złożone najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Pamiętać należy, że mały podatnik, który nie złoży deklaracji VAT-7K za kwartał, zostanie z urzędu wykreślony z rejestru jako podatnik VAT. Takie same konsekwencje poniesie w sytuacji, w której za 2 kolejne kwartały złoży tzw. deklarację "zerową".

Ponadto obecnie wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek, bez wezwania organu, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pliku JPK_VAT, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, niezależnie od tego, czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie, czy kwartalnie.

Wyłączenie z kwartalnego składania deklaracji

Z kwartalnego składania deklaracji VAT wyłączeni zostali podatnicy wymienieni w art. 99 ust. 3a, czyli:

 • zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja (jednak w tym okresie mogą stosować kasową metodę rozliczania VAT) lub
   
 • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł (do tej wartości nie wlicza się dostaw niektórych paliw, dokonanych na warunkach wskazanych w art. 99 ust. 3b ustawy o VAT).

Zgodnie zaś z art. 99 ust. 3c ustawy o VAT, podatnicy tracący prawo do kwartalnych rozliczeń składają deklaracje za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za 1 miesiąc kwartału:

 • w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w 1. lub 2. miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w 2. miesiącu kwartału, deklaracja za 1. miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 2. miesiącu kwartału,
   
 • następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeśli jej przekroczenie nastąpiło w 3. miesiącu kwartału.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję ustawodawcy. Bowiem w art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r., wskazano, że nie tylko dostawcy towarów wymienionych w załączniku nr 15, ale również świadczący usługi wymienione w tym załączniku muszą zwracać uwagę na limit 50.000 zł, po przekroczeniu którego tracą prawo do kwartalnego składania deklaracji. Jednak już w art. 99 ust. 3c (który określa sposób składania miesięcznych deklaracji za kwartał, w którym przekroczono limit 50.000 zł) ustawodawca odwołuje się tylko do dostawy towarów z załącznika nr 15, a nie odnosi się do usług.

Limit uprawniający do korzystania ze statusu
małego podatnika w 2020 r.

Rozliczanie VAT przez małego podatnika w 2020 r.

Zmiany od 1 lipca 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. z kwartalnego rozliczania VAT nie będą mogli korzystać podatnicy, którzy w danym kwartale dokonają importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT, tj. rozliczanego poprzez deklarację VAT.

Ponadto od 1 lipca 2020 r. wszyscy podatnicy zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację VAT, jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży). Podatnicy, którzy rozliczają VAT kwartalnie, będą zobowiązani do składania pliku oznaczonego JPK_V7K. Wypełniać (i przesyłać) oni będą tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału, natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Najpopularniejsze w dziale „VAT i akcyza”

Paragon a faktura uproszczona

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020

Wystawianie faktur na podstawie paragonu od 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020

Warunki do zastosowania 0% stawki przy WDT

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020

Powoływanie klasyfikacji PKWiU na fakturach

Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020

Zmiany w VAT dotyczące robót konserwacyjnych oraz usług związanych z wyżywieniem

Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020

Kompensata należności a MPP

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020

Odliczenie VAT od zakupu usługi kateringowej

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020

Skutki w VAT nieodpłatnego przekazania kalendarzy

Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020

Obowiązek podatkowy w VAT od najmu lokalu

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020

Lekarz a biała lista podatników VAT

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020

Warunki powrotu do zwolnienia z VAT

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Dokumentowanie dla celów VAT zakupu towarów od rolnika

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020

Nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia VAT

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020

Zapłata z zastosowaniem MPP za niektóre towary wskazane w fakturze

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

Kasa fiskalna u kosmetyczki

Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020

Obowiązek stosowania zaokrągleń przy proporcji ustalanej po zakończeniu 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020

Nabycie usług noclegowych w Polsce za pośrednictwem unijnej firmy

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Sprzedaż używanych części samochodowych a prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020

Ulga z tytułu zakupu kasy on-line na raty

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

Sposób poprawienia terminu płatności na fakturze

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020

Sprzedaż używanych telefonów pracownikom a kasa rejestrująca

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Zwrot VAT w wyniku zakupu środka trwałego

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020

Otrzymanie e-faktury od zagranicznego kontrahenta

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Powrót do zwolnienia z VAT w 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

Udokumentowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020

Możliwość powrotu do zwolnienia podmiotowego z VAT

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020

Nowe zasady ustalania prewspółczynnika przez uczelnie i instytuty badawcze

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

Sprzedaż gruntu rolnego a VAT

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020

Usługi na rzecz podmiotów z UE a zwolnienie podmiotowe z VAT

Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020

Wniosek o zwrot akcyzy od zakupu paliwa rolniczego

Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.